Witamy w sklepie Optyline.pl
PL

REGULAMIN

Sklepu internetowego Optyline.pl

 

§1.
DEFINICJE

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają odpowiednio:

 1. Sklep– sklep internetowy, który funkcjonuje pod nazwą "Optyline.pl”; Sklep prowadzi sprzedaż wysyłkową na terenie Rzeczpospolitej Polskiej; Sklep dostępny jest pod adresem internetowym Optyline.pl;
 2. Sprzedawca– podmiot zarządzający Sklepem i prowadzący Sklep, będący właścicielem Sklepu, tj. Bartłomiej Mitek prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Zakład Optyczny Bartłomiej Mitek z siedzibą pod adresem: ul. Gorzowska 68, 74-320 Barlinek, posiadający NIP 5971562737 oraz REGON 812451814; zaświadczenie o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej do pobrania na stronie https://prod.ceidg.gov.pl; kontakt ze Sprzedawcą jest możliwy za pośrednictwem: poczty tradycyjnej pod adresem: ul. Gorzowska 68, 74-320 Barlinek; telefonu pod numerem: +48 667703114.957464700 w dniach roboczych w godzinach od 09:00 do 18:00; poczty elektronicznej pod adresem: zamowienia@optyline.pl;
 3. Klient– osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, nabywająca Produkty za pośrednictwem Sklepu; Klientem jest zarówno Konsument, Przedsiębiorca, jak i Przedsiębiorca na prawach konsumenta;
 4. Konsument– osoba fizyczna nabywająca Produkty w Sklepie w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
 5. Produkt– rzecz ruchoma dostępna w Sklepie, przeznaczona do sprzedaży na podstawie zawartej przez Sprzedawcę z Klientem Umowy sprzedaży, z wykorzystaniem funkcjonalności Sklepu jako sklepu internetowego;
 6. Regulamin– niniejszy dokument, który reguluje ogólne warunki korzystania ze Sklepu i stanowi integralną część umowy zawieranej przez Klienta ze Sprzedawcą; regulamin określa w szczególności warunki świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Sklepu oraz zasady zawierania umów na odległość za jego pośrednictwem; Klient powinien zapoznać się z treścią Regulaminu przed skorzystaniem ze Sklepu, albowiem kształtuje on jego prawa i obowiązki;
 7. Trwały nośnik– materiał lub narzędzie umożliwiające Klientowi przechowywanie informacji kierowanych do niego, w sposób umożliwiający dostęp do informacji w przyszłości przez czas odpowiedni do celów jakim te informacje służą, i które pozwalają na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci;
 8. Dni robocze– dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
 9. Dni wolne– dni nie będące dniami roboczymi;
 10. Koszyk– usługa udostępniana przez Sprzedawcę w Sklepie, w ramach której widoczne są Produkty dodane przez Klienta do Zamówienia, umożliwiająca złożenie i zmianę Zamówienia, a także wyświetlenie aktualnej wartości Zamówienia;
 11. Zamówienie– oświadczenie woli Klienta, stanowiące ofertę zawarcia Umowy sprzedaży złożoną Sprzedawcy przez Klienta, składane z wykorzystaniem funkcjonalności Sklepu, zawierające informacje niezbędne do zawarcia i wykonania Umowy sprzedaży;
 12. Umowa– umowa sprzedaży w rozumieniu Kodeksu cywilnego, dotycząca sprzedaży przez Sprzedawcę na rzecz Klienta Produktów objętych Zamówieniem, której warunki określa Regulamin oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

 

§2.
POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Regulamin określa warunki sprzedaży towarów za pośrednictwem Sklepu prowadzonego przez Sprzedawcę (określa prawa i obowiązki Klientów oraz Sprzedawcy).
 2. Regulamin sporządzony jest w języku polskim i stanowi wzorzec umowny w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.
 3. W celu zawarcia Umowy ze Sprzedawcą Klient może przed złożeniem Zamówienia skorzystać z prawa do indywidualnej negocjacji warunków Umowy. W przypadku rezygnacji przez Klienta z możliwości indywidualnej negocjacji Regulamin stanowi treść zawartej pomiędzy stronami umowy.
 4. Dostęp do Regulaminu Klient może uzyskać w każdym momencie za pośrednictwem zakładki „Regulamin” zamieszczonej na stronie internetowej Sklepu, a także poprzez zapisanie go w dowolnym formacie na wybranym przez siebie nośniku.
 5. Podane na stronie internetowej Sklepu informacje nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego.
 6. Jeżeli nie zostało to wyraźnie wskazane w informacji handlowej, Produkty oferowane w Sklepie są zgodne z umową w rozumieniu art. 43b ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
 7. Komunikacja ze Sprzedawcą dokonywana przez Klienta może powodować ponoszenie przez Klienta kosztów, jakie wynikają z umów zawartych przez Klienta z podmiotami trzecimi, za możliwość korzystania z określonych form komunikacji na odległość. Sprzedawca nie pobiera żadnych dodatkowych opłat ani świadczeń za możliwość komunikowania się z nim.

 

§3.
SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ

 1. Klient ma możliwość założenia Konta Klienta, aby tego dokonać dokonuje Rejestracji w zakładce „Zarejestruj się” udostępnionej w Sklepie, podając dane wymienione w formularzu rejestracji. Założenie Konta Klienta jest darmowe i dobrowolne. W szczególności rejestracja nie jest warunkiem złożenia zamówienia w Sklepie. Klient ma możliwość złożenia zamówienia za pośrednictwem Sklepu bez uprzedniej rejestracji korzystając z formularza zamówienia.
 2. Sprzedawca za pośrednictwem Sklepu prowadzi sprzedaż na odległość Produktów prezentowanych w Sklepie. Z głównymi cechami Produktów przed złożeniem zamówienia Klient może się zapoznać na podstronach Sklepu dotyczących poszczególnych Produktów.
 3. Informacje o Produktach prezentowane w Sklepie nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, stanowią zaproszenie do zawarcia Umowy.
 4. Złożenie zamówienia przez Klienta (przesłanie zamówienia do Sklepu) stanowi ofertę w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, złożoną Sprzedawcy przez Klienta.
 5. Zamówienia są przyjmowane 24 godziny na dobę przez cały rok, za wyjątkiem przerw technicznych lub konserwacyjnych. Zamówienia złożone w dni robocze po godzinie 12.00, jak też w dni wolne, traktowane będą jako zamówienia złożone odpowiednio w następnym dniu roboczym albo w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu lub dniach wolnych. Wysłane Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenie zawarcia umowy na odległość na trwałym nośniku, na podany przez Klienta adres e-mail (potwierdzenie zamówienia), stanowi oświadczenie o przyjęciu oferty, o której mowa powyżej.
 6. Klient zamawia Produkt przez dodanie wybranych pozycji do Koszyka w drodze kliknięcia ikony „Dodaj do koszyka” zamieszczonej przy Produkcie i wypełnienie formularza zamówienia na stronie internetowej Sklepu. Dodanie Produktu do Koszyka nie jest równoznaczne ze złożeniem zamówienia. Produkty mogą być dowolnie dodawane lub usuwane z Koszyka. Klient musi ostatecznie potwierdzić złożenie zamówienia poprzez kliknięcie przycisku „Zamawiam i płacę”, co jest możliwe po wypełnieniu formularza służącego do składania zamówień, celem podania w szczególności adresu, danych płatnika, sposobu dostawy oraz metody płatności.
 7. Złożenie zamówienia każdorazowo wymaga uprzedniego zapoznania się z Regulaminem oraz akceptacji przedstawionych tam warunków (akceptacja Regulaminu), poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w procesie składania zamówienia, jako wiążących w przypadku potwierdzenia zawarcia umowy na odległość przez Sprzedawcę.
 8. Naciśnięcie pola „Zamawiam i płacę” oznacza złożenie przez Klienta zamówienia z obowiązkiem zapłaty.
 9. Po złożeniu zamówienia Klient otrzymuje drogą e-mail potwierdzenie zawarcia umowy na odległość na trwałym nośniku, zawierające m.in zaakceptowaną przez Klienta, aktualną na moment złożenia zamówienia treść Regulaminu, listę wybranych produktów, ceny jednostkowe produktów, informacje o ewentualnie udzielonym rabacie, koszty dostawy, wartość zamówienia, adres dostawy, podane dane do faktury, wybraną formę płatności, ewentualnie inne zindywidualizowane informacje. W przypadku braku otrzymania takiej informacji Klient powinien niezwłocznie skontaktować się ze Sprzedawcą.
 10. W momencie poinformowana Klienta o przyjęciu przez Sprzedawcę złożonej przez Klienta oferty, co jest równoznaczne z przesłaniem Klientowi wiadomości e-mail z informacjami, o których mowa w ust. 10 powyżej, następuje zawarcie Umowy między Sprzedawcą a Klientem.

 

§4.
FORMY PŁATNOŚCI

 1. Za zamówienie Klient może dokonać zapłaty w następujących formach:
  • przelewem za pomocą bankowości internetowej – rozliczenie transakcji poprzez system Przelewy24 (operator płatności);
  • przelewem tradycyjnym na rachunek Sprzedawcy wskazany w potwierdzeniu zamówienia;
  • inne płatności online: BLIK; gotówką przy odbiorze o ile łączna wartość zamówienia (wraz z kosztami wysyłki i pobrania) nie przekracza kwoty 3.000, złotych brutto, przy czym w takim przypadku koszt pobrania gotówki przez doręczyciela pokrywa Klient.
  • Za pobraniem- płatne przy odbiorze u kuriera
 2. Za zamówienie Klient może dokonać zapłaty w podany poniżej sposób:
 3. Obsługą płatności online zajmuje się operator płatności. Dokonanie płatności za pośrednictwem operatora płatności wymaga nawiązania odrębnego stosunku prawnego z operatorem płatności i zaakceptowania jego regulaminu.
 4. W przypadku nie opłacenia zamówienia w terminie 14 dni od dnia potwierdzenia zamówienia, zamówienie zostanie anulowane, o czym Klient zostanie zawiadomiony przez Sprzedawcę. Powyższe nie dotyczy sytuacji, w których strony uzgodniły płatność przy odbiorze.
 5. Do każdego zrealizowanego zamówienia Sprzedawca dostarczy dokument potwierdzający dokonanie sprzedaży. Sprzedawca wystawia fakturę VAT w formie elektronicznej, która zostanie dostarczona Klientowi wiadomością e-mail na trwałym nośniku.
 6. Ceny podane na stronie Sklepu są cenami brutto i wyrażone są w złotych polskich. Cena Produktu przed dodaniem do Koszyka nie zawiera kosztów przesyłki.

 

§5.
REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

 1. Realizacja zamówienia, co do którego Klient został poinformowany o przyjęciu złożonej przez niego oferty, następuje niezwłocznie po zaksięgowaniu wpłaty Klienta, zgodnie z potwierdzeniem zamówienia, na rachunku bankowym Sprzedawcy, standardowy czas realizacji to 24H-14 dni roboczych, W przypadku wydłużenia terminu realizacji zamówienia Klient zostanie o tym bezzwłocznie poinformowany wraz ze wskazaniem przyczyny wydłużenia terminu realizacji zamówienia oraz planowanego nowego terminu realizacji zamówienia. W przypadku niedostępności części Produktów objętych zamówieniem albo złożenia zamówienia na Produkty oznaczone jako sprzedawane „na zamówienie”, Klient zostanie o powyższym niezwłocznie poinformowany bez potwierdzenia zawarcia umowy na odległość i może wówczas podjąć decyzję o sposobie realizacji zamówienia (zaakceptowanie wskazanego czasu realizacji zamówienia; realizacja zamówienia jedynie w odniesieniu do części Produktów; anulowanie zamówienia w całości).
 2. Optyline zastrzega sobie prawo do realizacji zamówienia od 24h do 14 dni roboczych- wyjątkiem są soczewki  astygmatyczne i soczewki o mocach dodatnich. W niektórych przypadkach czas realizacji może wynosi nawet 21 dni roboczych oraz oprawy okularowe których czas realizacji może wynosić od 4-12 tygodni .

 

§6.
DOSTAWA

 1. Dostawa zamówionych Produktów odbywa się poprzez wybrany przez Klienta sposób dostawy, przy czym Klient każdorazowo w toku składania zamówienia będzie mógł dokonać wyboru sposobu dostawy spośród sposobów dostawy oferowanych aktualnie przez Sklep z uwzględnieniem każdorazowo aktualnie obowiązującego kosztu wybranego sposobu dostawy.
 2. Dostawa zamówionych produktów odbywa się na koszt Klienta.
 3. Z chwilą wydania Produktu, na Klienta przechodzą korzyści i ciężary związane z rzeczą oraz niebezpieczeństwo jej przypadkowej utraty lub uszkodzenia. W przypadku dostawy realizowanej przez innego niż Sprzedawca przewoźnika lub spedytora, za wydanie Produktu uważa się powierzenie go przez Sprzedawcę przewoźnikowi lub spedytorowi - jeżeli Klientem jest Przedsiębiorca albo odebranie Produktu od przewoźnika lub spedytora - jeżeli Klientem jest Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta.
 4. W razie przesłania rzeczy sprzedanej do Klienta będącego Przedsiębiorcą za pośrednictwem przewoźnika lub spedytora, jest on zobowiązany do sprawdzenia stanu Produktu po dostarczeniu przesyłki, w obecności przedstawiciela podmiotu realizującego przewóz. W razie stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń przesyłki Przedsiębiorca zobowiązany jest do spisania stosownego protokołu. Klient będący Przedsiębiorcą jest zobowiązany również do niezwłocznej weryfikacji po dostarczeniu przesyłki, czy Produkt jest zgodny ze złożonym zamówieniem.
 5. W razie przesłania rzeczy sprzedanej do Klienta będącego Konsumentem, jak również Przedsiębiorcą na prawach konsumenta, za pośrednictwem przewoźnika lub spedytora, Klient ten powinien zbadać przesyłkę w czasie i sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. W szczególności Klient w obecności przewoźnika powinien sprawdzić czy zamówiony towar jest wolny od wad – w tym pozbawiony uszkodzeń czy ubytków, które mogły powstawać w wyniku nieprawidłowego transportu, a także czy jest zgodny ze złożonym zamówieniem. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń przesyłki zaleca się również, aby Konsument, jak również Przedsiębiorca na prawach konsumenta, spisał stosowny protokół, dokonał czynności potrzebnych do ustalenia ewentualnej odpowiedzialności przewoźnika, w szczególności przez udokumentowanie stanu przesyłki i niezwłocznie skontaktował się ze Sprzedawcą.

 

§7.
REKLAMACJE

 1. Produkty oferowane w Sklepie przez Sprzedawcę są wolne od wad oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski. Sprzedawca ma ustawowy obowiązek dostarczenia Klientowi rzeczy bez wad.
 2. W przypadku objęcia oferowanych Produktów gwarancją producenta lub innego podmiotu upoważnionego do udzielenia gwarancji na produkt w imieniu producenta (gwarancja producenta), uprawnienia z tytułu gwarancji producenta nie ograniczają, ani nie wyłączają uprawnień przysługujących Klientowi na podstawie innych przepisów prawa, w tym w szczególności w przypadku Klienta będącego Konsumentem i Przedsiębiorcą na prawach konsumenta, z tytułu odpowiedzialności za brak zgodności Produktu z umową na zasadach określonych w rozdziale 5a ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
 3. Wobec Klientów będących Konsumentami lub Przedsiębiorcami na prawach konsumenta Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności Produktu z umową na zasadach określonych w rozdziale 5a ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
 4. Wobec Klientów będących Przedsiębiorcami wyłączona zostaje, na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego, rękojmia za wady rzeczy sprzedanej na zasadach uregulowanych w przepisach określonych w art. 556 i kolejnych Kodeksu cywilnego.
 5. Klient składając reklamację przesyła produkt wraz z opisem wady i dowodem zakupu na adres:

Zakład Optyczny Bartłomiej Mitek
Ul. Gorzowska 68
74-320 Barlinek
Na przesyłce w widocznym miejscu należy napisać „REKLAMACJA”

Sprzedawca udzieli odpowiedzi na reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Odpowiedź na reklamację zostanie przekazana Klientowi w formie papierowej lub na innym trwałym nośniku.

 

§8.
ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Klient będący Konsumentem, jak również Przedsiębiorcą na prawach konsumenta, który za pośrednictwem Sklepu zawarł umowę na odległość może w terminie 14 dni odstąpić od umowy bez podawania przyczyn, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia objęcia rzeczy w posiadanie przez Klienta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik lub spedytor, a w przypadku wielu rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części.
 2. Zapisy niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio do Konsumenta oraz do Przedsiębiorcy na prawach konsumenta, z wyłączeniem Przedsiębiorcy, pomimo stosowania zwrotu Klient.
 3. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi w przypadkach o, których mowa w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
 4. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Klient może złożyć

- przy pomocy formularza, zawartego w załączniku nr 2 do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, którego wzór stanowi załącznik do Regulaminu. Formularz ten należy przesłać na adres: zamowienia@optyline.pl oraz dołączyć do przesyłki zwrotnej.

- Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Klient może złożyć także przy pomocy poczty elektronicznej, kierując wiadomość na adres: zamowienia@optyline.pl

 1. W razie odstąpienia od umowy Sprzedawca niezwłocznie – nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania zwracanego towaru, zwraca Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności.
 2. Jeżeli Klient wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 3. Sprzedawca dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie wyrazi zgodę na inne rozwiązanie (np. zwrot przelewem w przypadku pierwotnej płatności za pobraniem). Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 4. Klient ma obowiązek zwrócić towar Sprzedawcy lub przekazać towar osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru w szczególności z uwzględnieniem ust.9 niniejszego paragrafu. Jako miejsce dokonywania zwrotu towaru wskazuje się następujący adres:

Zakład Optyczny Bartłomiej Mitek
Ul. Gorzowska 68
74-320 Barlinek

Na przesyłce zwrotnej musi być widocznym miejscu napisane „ZWROT” do przesyłki należy dołączyć formularz odstąpienia od umowy oraz paragon. Zwracany produkt nie może nosić śladów użytkowania. Przesyłka musi być odpowiednio zabezpieczona. Przesyłki w miękkich opakowaniach nie będą przyjmowane.

 1. Prawo do zwrotu towaru nie dotyczy sprzedaży na odległość towarów wykonanych według specyfikacji Kupującego lub wyraźnie dostosowanych do potrzeb indywidualnych.

Towar na indywidualne zamówienie nie podlega zwrotowi.

 

§9.
OCHRONA PRYWATNOŚCI

 1. Struktura Sklepu została zaprojektowana w taki sposób, aby można ją było odwiedzać bez konieczności identyfikacji lub ujawniania danych osobowych.
 2. W trosce o bezpieczeństwo, prawidłowość i wygodę dokonywania zakupów, Sklep korzysta z plików tekstowych cookies.
 3. Administratorem danych osobowych Klienta jest Sprzedawca
 4. Sprzedawca informuje, iż posiada zawartą Umowę Powierzania Przetwarzania Danych Osobowych z Ceneo.pl, w których wykorzystywane są następujące dane osobowe: e-mail Klienta. Z pozostałych danych wykorzystywane jest ID zamówienia, data transakcji, itp. Celem umowy jest badanie satysfakcji Klientów poprzez wysyłanie na adres e-mail ankiety z prośbą o ocenę transakcji. Kupujący może w każdej chwili sprzeciwić się ww. przetwarzaniu jego danych poprzez pisemne lub telefoniczne powiadomienie Sklepu.
 5. Sprzedawca nie stosuje indywidualnego dostosowywania cen na podstawie zautomatyzowanego podejmowania decyzji, o czym mowa w art. 12 ust. 1 pkt 5a ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

 

§10.
ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. Sprzedawca świadczy nieodpłatnie za pośrednictwem Sklepu następujące Usługi elektroniczne:
  • możliwość założenie i prowadzenie Konta Klienta w Sklepie;
  • umożliwienie złożenia Zamówienia i zawarcia Umowy sprzedaży;
  • umożliwienie korzystania z Koszyka;
  • Newsletter;
  • udostępnianie danych i materiałów, znajdujących się w Sklepie, w tym przede wszystkim informacji o Produktach;
  • umożliwienie przesłania wiadomości za pośrednictwem Chatu dostępnego w ramach Sklepu.
 2. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawartą z chwilą założenia przez Klienta Konta Klienta, z chwilą zapisania się do usługi Newslettera, a także w momencie rozpoczęcia korzystania z danej funkcjonalności Sklepu umożliwiającej skorzystanie z określonej usługi elektronicznej.
 3. Umowa o świadczenie usługi elektronicznej polegającej na założeniu i prowadzeniu Konta Klienta w Sklepie, a także polegającej na świadczeniu usługi Newslettera, zostają zawarte na czas nieoznaczony. W zakresie pozostałych usług elektronicznych świadczonych za pośrednictwem Sklepu umowa o świadczenie tychże usług zostaje zawarta na czas nieoznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą i poprzez zaprzestanie korzystania przez Klienta z danej usługi elektronicznej i bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń.
 4. Klient może w każdym czasie i bez wskazywania przyczyny rozwiązać umowę, o której mowa w ust. 2 i 3 poprzez przesłanie stosownego oświadczenia drogą mailową lub pisemnie na adres Sprzedawcy. Klient będący Konsumentem, jak również Przedsiębiorcą na prawach konsumenta, może również od umowy, o której mowa w ust. 2 i 3, odstąpić w terminie 14 dni bez podawania przyczyny, na zasadach określonych w § 8.

 

§11.
PRODUKTY CYFROWE
ZAKAZ DOSTARCZANIA TREŚCI O CHARAKTERZE BEZPRAWNYM

 1. Mając na względzie obowiązki informacyjne przewidziane w art. 12 ust. 1 pkt 19 i 20 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta Sprzedawca informuje, iż:
  • nie oferuje towarów z elementami cyfrowymi, treści cyfrowych lub usług cyfrowych (produkty cyfrowe) oraz nie stosuje w związku z powyższym technicznych środków ich ochrony;
  • odnośnie mających znaczenie dla kompatybilności i interoperacyjności towarów z elementami cyfrowymi, treści cyfrowych lub usług cyfrowych: brak jest towarów z elementami cyfrowymi, treści cyfrowych lub usług cyfrowych (brak jest produktów cyfrowych).
 2. Umieszczanie przez Klienta w ramach Sklepu jakichkolwiek informacji o charakterze bezprawnym lub informacji naruszających dobre obyczaje, jest zakazane.

 

§12.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin jest integralną częścią zawieranej przez Sklep oraz Klienta umowy sprzedaży. Treść Regulaminu jest dla stron wiążąca zgodnie z potwierdzeniem zawarcia umowy na odległość dostarczanym na trwałym nośniku.
 2. Sprzedawca nieodpłatnie udostępnia Klientowi Regulamin przed zawarciem umowy w sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu (w szczególności poprzez jego wydrukowanie lub zapisanie go na odpowiednim nośniku danych) za pośrednictwem strony internetowej https://optyline.pl
 3. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem zakładki „Regulamin” zamieszczonej na stronie Sklepu.
 4. Postanowienia Regulaminu w szczególności nie mają intencji wyłączenia lub ograniczenia jakichkolwiek praw Konsumentów, jak również Przedsiębiorców na prawach konsumenta, przyznanych im na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. W przypadku ewentualnego (niezamierzonego) przypadku niezgodności Regulaminu z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, pierwszeństwo mają te przepisy i są one stosowane przez Sprzedawcę.
 5. Jeśli którekolwiek z postanowień Regulaminu zostanie uznane za niezgodne z prawem, nieważne lub w inny sposób wadliwe w zakresie przewidzianym przepisami prawa, to w tym zakresie zostaje ono wyłączone. W pozostałym zakresie Regulamin pozostaje w mocy.
 6. Sprzedawca może dokonać zmiany postanowień Regulaminu po uprzednim poinformowaniu Klientów poprzez publikację tekstu ujednoliconego Regulaminu na stronie Sklepu. Zmiany Regulaminu lub nowa treść Regulaminu wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty umieszczenia nowej treści Regulaminu na stronie Sklepu.
 7. Zamówienia złożone w okresie obowiązywania poprzedniej wersji Regulaminu będą realizowane zgodnie z jego postanowieniami, z uwzględnieniem ust. 4 powyżej.
 8. Wszelkie spory wynikłe w związku z zawieraniem lub realizowaniem umów sprzedaży między Sprzedawcą, a Klientem będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z ukierunkowaniem na polubowne zakończenie sporu. W przypadku niemożności ugodowego zakończenia sporu w terminie 30 dni od ewentualnego wyznaczenia mediatora lub innym dodatkowym terminie wskazanym przez strony, spór zostanie ostatecznie rozstrzygnięty przed właściwym sądem powszechnym.
 9. Klient ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Klient może skorzystać z alternatywnych metod rozwiązania sporu – zwrócić się do właściwego organu o mediację bądź skierować sprawę do rozstrzygnięcia przez sąd polubowny. W szczególności Klient może skorzystać z pomocy Stałych Polubownych Sądów Konsumenckich działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej, wystąpić o bezpłatną poradę prawną do Miejskiego (Powiatowego) Rzecznika Konsumentów bądź organizacji konsumenckich (dla przykładu takich jak: Federacja Konsumentów czy Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Aktualne zasady dostępu i tryb postępowania przed wskazanymi organami i organizacjami są możliwe do uzyskania po nawiązaniu kontaktu z wybranym podmiotem. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się również pod następującym adresem:  https://uokik.gov.pl, w zakładce Konsumenci. Konsument może również złożyć swoją skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR(Online Dispute Resolution), dostępnej pod adresem: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=PL. Jednocześnie Sprzedawca wskazuje, iż powyższe stanowi wypełnienie obowiązku informacyjnego spoczywającego na Sprzedawcy jako przedsiębiorcy, a wynikającego z właściwych przepisów prawa krajowego i unijnego i nie stanowi oświadczenia woli w przedmiocie wyrażenia zgody na korzystanie z pozasądowego rozstrzygania sporów z konsumentami.
 10. Regulamin podlega prawu polskiemu oraz zostaje poddany jurysdykcji sądów polskich. Wybór prawa polskiego nie pozbawia Konsumenta oraz Przedsiębiorcy na prawach konsumenta ochrony przyznanej mu na podstawie przepisów, których nie można wyłączyć w drodze umowy, na mocy prawa jakie byłoby właściwe w razie braku wyboru prawa. Spory wynikłe w związku z zawieraniem lub realizowaniem umów sprzedaży między Sprzedawcą a Przedsiębiorcą będą rozstrzygane przez właściwy rzeczowo sąd powszechny z siedzibą w Szczecinie.

Załącznik do Regulaminu:
Zgodnie z 
ustawą z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1520) która weszła w życie z dniem 1 stycznia 2020 r., nie ma możliwości wystawienia faktury do paragonu. W związku z powyższym podczas składania zamówienia prosimy o przemyślane zaznaczenie czy klient życzy sobie fakturę czy paragon, ponieważ nie będzie możliwości dokonania zmiany w późniejszym terminie.